STANOVY RODEO CORRALU WI-CZ

I. Poslání, cíle a činnost Rodeo Corralu Westerners International CZ

 1. Rodeo Corral Westerners International CZ (dále jen RC) je nepolitickou společenskou organizací sdružující zájemce o americké rodeo. RC má vlastní právní subjektivitu a může svým jménem vystupovat v právních vztazích.
 2. RC si klade za cíl propagovat pravé americké rodeo a přibližovat se mu jak v kvalitě koní, tak kvalitou ježdění, dále pak organizovat konání rodeí v České republice, popřípadě i v zahraniční.
 3. Ve své činnosti se RC řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, stanovami Westerners International CZ a svými stanovami, které jsou ve vzájemném souladu. V činnosti se uplatňuje princip dobrovolného členství, jednoty zájmů RC se zájmy každého člena a dále princip zákonnosti.

II. Hospodaření a majetek

 1. Hospodaření RC se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a stanovami RC.
 2. Své finanční prostředky má RC uloženy na vlastních účtech, a to i devizových.
 3. Majetek RC tvoří příjmy získané z členských příspěvků na činnost, dále příjmy plynoucí z vlastní činnosti, z výnosu vlastního majetku a jiných zdrojů.
 4. Hospodaření s tímto majetkem se řídí usneseními Shromáždění členů RC, pokyny Rady RC a dále pokyny sheriffa corralu a strážce pokladu.

III. Členství v RC

 1. Členem RC se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník, který dovrší věk 15ti let a souhlasí s posláním a stanovami RC.
 2. Členství v RC vzniká na základě přihlášky do Rodea Corralu. Členy přijímá Shromáždění členů RC, Rada RC, sheriff RC či jím pověřený člen Rady RC.

IV. Základní práva člena RC

 1. Podílet se na řízení RC, spravování jeho záležitostí a kontrole jeho činnosti.
 2. Účastnit se všech akcí RC a požívat výhod, které RC svým členům poskytuje.
 3. Účastnit se jednání a rozhodování na Shromáždění členů RC.
 4. Volit členy do orgánů a organizačních složek RC.
 5. Být volen do orgánů a organizačních složek RC po dosažení 18ti let věku.
 6. Předkládat návrhy na rozvoj a zlepšení činnosti organizace, obracet se s připomínkami a stížnostmi, týkajícími se RC, k jeho orgánům a být o jejich vyřízení informován.
 7. Být seznámen s výsledky hospodaření RC.

V. Povinnosti člena RC

 1. Dodržovat Stanovy RC a řídit se rozhodnutím orgánů RC.
 2. Podílet se svojí činností na plnění úkolů a cílů RC.
 3. Zaplatit členské příspěvky na činnost RC ve stanovené výši a termínu.

VI. Členství zaniká

 1. Na základě vlastního rozhodnutí.
 2. Úmrtím.
 3. Který závažným způsobem poruší stanovy, kterému pak může být členství pozastaveno nebo ukončeno.
 4. Zánikem Rodeo Corralu.

VII. Příspěvky na činnost RC

Každý člen je povinen přispívat na činnosti RC částkou stanovenou Shromážděním členů, popřípadě Radou RC.

VIII. Čestné členství v RC

 1. Titul „Čestný člen RC“ se uděluje výjimečně jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o propagaci RC a významně se podíleli na jeho činnosti.
 2. Titul „Čestný člen RC“uděluje na návrh Rady RC Shromáždění členů RC. K udělení titulu je zapotřebí souhlasu 2/3 většiny přítomných členů RC.
 3. Čestný člen RC má právo se zúčastňovat činnosti RC a používat symbolů RC, nikoliv však ke komerčním účelům. Žádné jiné práva a povinnosti nemá.
 4. Čestné členství může být pro hrubé znevážení dobrého jména RC odňato, a to Shromážděním členů RC. K odnětí čestného členství je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů RC.

IX. Organizace a řízení RC

 1. RC vytváří tyto orgány:

  a. Shromáždění členů RC

  b. Rada RC

  c. Revizní komise RC (revizor RC)

  d. Odborné komise RC.

 2. Způsob rozhodování orgánů RC:

  a. Orgány RC rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení orgánů RC se vyžaduje jejich řádné svolání, souhlas nadpoloviční většiny členů, neurčují-li stanovy RC jinak.

  b. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech orgán RC předem neusnese na tajném hlasování.

  c. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením jednání orgánu RC zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem, nevzbuzujícím pochybnost o projevené vůli; v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené.

  d. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví dle potřeby orgán RC svým usnesením.

 3. Hlasování v Radě RC, Revizní komisi RC a odborné komisi Usnesení Rady RC, Revizní komise RC a odborných komisí RC lze přijmout též hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto hlasováním projeví souhlas většiny členů orgánu RC. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

X. Shromáždění členů RC

 1. Nejvyšším orgánem RC je Shromáždění členů RC (valná hromada).
 2. Shromáždění členů RC se schází podle potřeby, aby členové mohli projednat záležitosti, patřící do jejich působnosti, nejméně však jednou ročně.
 3. Shromáždění členů RC musí být svolána do 60ti dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů RC nebo revizní komise.
 4. Shromáždění členů RC svolává Rada RC. Svolání Shromáždění členů RC musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou 30 dní předem. Pozvánka musí obsahovat údaj o navrženém programu jednání a o době a místě konání Shromáždění členů RC.
 5. Není-li Shromáždění členů RC schopno se usnášet, svolá Rada RC náhradní Shromáždění členů RC tak, aby se konalo do tří dnů ode dne, kdy se mělo konat Shromáždění členů RC původně svolané. Náhradní Shromáždění členů RC musí mít nezměněný program jednání a je schopno se usnášet bez ohledu na ustanovení bodu IX.2a výše.
 6. Jednání Shromáždění členů RC řídí sheriff RC nebo jiný člen, pověřený Radou RC nebo Shromážděním členů RC.
 7. Do působnosti Shromáždění členů RC patří:

  a. Měnit stanovy RC.

  b. Volit a odvolávat členy Rady RC, pokud není tato působnost těmito stanovami vyhrazena jinak.

  c. Volit a odvolávat přímou volbou Strážce pokladu.

  d. Volit a odvolávat členy Revizní komise RC, popřípadě revizora RC.

  e. Schvalovat roční účetní uzávěrky a rozpočet RC.

  f. Rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty.

  g. Rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení či o jiné změně či o zrušení RC. Po jeho zrušení či zániku rozhodovat o vypořádání jeho majetku.

  h. Rozhodovat o všech dalších záležitostech, týkajících se RC a jeho činnosti, pokud tak stanoví právní předpisy České republiky, stanovy RC, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo.

XI. Rada RC

 1. Rada RC je výkonným a statutárním orgánem RC, který se skládá ze sheriffa corralu, strážce pokladu, člena Rady pro záležitosti jezdců, člena Rady pro záležitosti pořadatelů a tří členů bez určení funkce.
 2. Rada RC koordinuje a řídí činnost RC a rozhoduje ve všech záležitostech RC, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Plní usnesení Shromáždění členů RC a odpovídá mu za svoji činnost.
 3. Rada RC se schází podle potřeby. Musí se sejít do 30ti dnů od doporučení podnětu Revizní komise RC (revizora RC), jestliže na její (jeho) výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
 4. Jednání Rady RC řídí a organizuje sheriff RC. Sheriffa v době nepřítomnosti zastupují členové Rady RC v pořadí, stanoveném Radou RC.
 5. Za Radu RC jedná navenek sheriff RC nebo jím či Radou RC pověřený člen RC.
 6. Na svá jednání Rada RC zve zástupce Revizní komise RC, příp. revizora RC (s hlasem poradním) a případně zástupce odborných komisí RC (s hlasem poradním) a předává těmto komisím podklady pro svá jednání.
 7. Rada RC jmenuje a odvolává odborné komise a jejich členy.
 8. Rada RC vypracovává a vydává Soutěžní řád RC a Pravidla rodea RC s tím, že o změnách informuje nejbližší Shromáždění členů RC. O případných změnách v průběhu roku bude Rada RC informovovat vhodnou formou členy RC co nejdříve.
 9. Rada RC může v naléhavých případech rozhodovat v záležitostech, vyhrazených Shromáždění členů RC. Takovéto jednání je povinna nejbližšímu Shromáždění členů RC zdůvodnit a nechat schválit. Pokud takové rozhodnutí Shromáždění členů RC neschválí, pozbývá platnosti.

XII. Sheriff RC

Sheriff RC je oficiálním představitelem RC. Sheriffa RC volí Rada z členů Rady bez určení funkce na dva roky.

XIII. Strážce pokladu RC

Strážce pokladu je hlavním ekonomem RC a má na starost veškerou hospodářskou a finanční oblast RC včetně takové smluvní oblasti, která má dopad na hospodaření RC. Je volen Shromážděním členů RC na dva roky.

XIV. Člen Rady RC pro záležitosti jezdců

Člen Rady RC pro záležitosti jezdců zprostředkovává kontakt mezi Radou RC a jednotlivými jezdci. Je volen na Shromáždění členů RC přítomnými jezdci na dva roky.

XV. Člen Rady pro záležitosti pořadatelů

Člen Rady RC pro záležitosti pořadatelů zprostředkovává kontakt mezi Radou RC a jednotlivými pořadateli. Do Rady RC je delegován pořadateli na jeden rok.

XVI. Revizní komise RC (revizor RC)

 1. Revizní komise RC (revizor RC) je revizním orgánem nezávislým na Radě RC a sheriffovi RC. Je odpovědná pouze Shromáždění členů RC, které Revizní komisi RC volí na dva roky.
 2. Členové revizní komise RC (revizor RC) nesmějí (nesmí) být členem rady RC s právem hlasovacím. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, který zodpovídá za řádné plnění úkolů Revizní komise RC. Členové revizní komise RC (revizor) mají (má) právo zúčastňovat se jednání Rady RC s hlasem poradním.
 3. Revizní komise RC (revizor RC) je oprávněna (oprávněn) a povinna (povinen) prověřovat

  a. finanční hospodaření a hospodárné využívání finančních prostředků RC, a to nejméně jednou za rok.

  b. dodržování obecně závazných právních předpisů, smluv, stanov a usnesení Shromáždění členů RC a Rady RC.

 4. Revizní komise RC je oprávněna (oprávněn) požadovat od orgánů a organizačních složek RC bezodkladné prodjenání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů RC a požadovat k nim příslušné vysvětlení.
 5. Každý člen RC má právo obrátit se na Revizní komisi RC (revizora RC) ve všech věcech, týkající se RC a jeho členů. Revizní komise RC (revizor RC) je povinna (povinen) vše řádně prošetřt, žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích šetření.

XVII. Odborné komise RC

 1. Odborná komise RC je výkonný orgán Rady RC, určený k řízení a provádění odborné činnosti, která je v souladu s posláním a cíli RC. Členy odborné komise RC jmenuje Rada RC. Odborná komise RC je odpovědná Radě RC.
 2. Členové komise volí ze svého středu předsedu. Předseda odborné komise RC má právo zúčastňovat se jednání Rady RC s hlasem poradním.
 3. Do pravomoci odborné komise RC patří

  a. navrhovat Radě RC předpisy a postupy pro řízení a vykonávání dané činnosti

  b. v rámci schválených usnesení a pravidel řídit, koordinovat a organizovat danou odbornou činnost

  c. vystupovat v rámci své odborné činnosti jménem RC v právních vztazích, není-li stanoveno jinak.

XIX. Zánik RC a vypořádání jeho majetku

O zániku RC rozhoduje Shromáždění členů RC, pokud předloží návrh na zánik alespoň 25% všech členů RC. O zániku RC rozhoduje 2/3tinová většina členů RC. V případě zániku musí být určena likvidační komise, která rozhodne o způsobu likvidace majetku RC. Při likvidaci musí být vyrovnány veškeré závazky RC. V případě přebytku rozhodne likvidační komise, jak s ním bude naloženo.

XX. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy mohou být podle potřeby změněny podle platných právních předpisů nebo na návrh Rady RC, který schválí Shromáždění členů RC. RC má právo užívat vlastní znak, vlajku či jiné symboly, které si případně nechá zaregistrovat u příslušného ú­řadu.

XXI. Schvalovací doložka

Tyto stanovy byly projednány a schváleny Shromážděním členů RC dne 4. prosince 2004. K témuž datu vstoupily v platnost.

Kalendář akcí

<< Únor 2019>>
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Všechny letošní akce:

  podrobnosti  Pořadatelské ranče


  Staň se fanouškem

  Naši partneři

  Mediální partneři

  TOPlist