STANOVY RODEO CORRALU WI-CZ

I. Poslání, cíle a činnost Rodeo Corralu Westerners International CZ

1. Rodeo Corral Westerners International CZ p.s. (dále jen RC) je nepolitickou společenskou organizací sdružující zájemce o americké rodeo. RC má vlastní právní subjektivitu a může svým jménem vystupovat v právních vztazích. 2. RC si klade za cíl propagovat pravé americké rodeo a přibližovat se mu jak v kvalitě koní, tak kvalitou ježdění, dále pak organizovat a pořádat rodea v České republice, popřípadě i v zahraniční. 3. Ve své činnosti se RC řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, stanovami Westerners International CZ a svými stanovami, které jsou ve vzájemném souladu. V činnosti se uplatňuje princip dobrovolného členství, jednoty zájmů RC se zájmy každého člena a dále princip zákonnosti.

II. Hospodaření a majetek

1. Hospodaření RC se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a stanovami RC, zásadami hospodaření RC. 2. Své finanční prostředky má RC uloženy na vlastních účtech, a to i devizových. 3. Majetek RC tvoří příjmy získané z členských příspěvků na činnost, dále příjmy plynoucí z vlastní činnosti, z výnosu vlastního majetku, darů, dotací, dobrovolných příspěvků členů a jiných zdrojů. 4. Hospodaření s tímto majetkem se řídí usneseními Shromáždění členů RC, pokyny Rady RC a dále pokyny sheriffa corralu a strážce pokladu.

III. Členství v RC

1. Členem RC se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník, který dovrší věk 15ti let a souhlasí s posláním a stanovami RC, když u osob mladších 18-ti let je dále nutný souhlas zákonného zástupce. 2. Členství v RC vzniká na základě přihlášky do Rodea Corralu. Členy přijímá Shromáždění členů RC, Rada RC, sheriff RC či jím pověřený člen Rady RC. 3. Členem RC se může stát osoba mladší 15 let za souhlasu zákonného zástupce 4. Členství může být různého druhu.

IV. Základní práva člena RC

 1. Podílet se na řízení RC, spravování jeho záležitostí a kontrole jeho činnosti.
 2. Účastnit se všech akcí RC a požívat výhod, které RC svým členům poskytuje.
 3. Účastnit se jednání a rozhodování na Shromáždění členů RC.
 4. Volit členy do orgánů a organizačních složek RC.
 5. Být volen do orgánů a organizačních složek RC po dosažení 18ti let věku.
 6. Předkládat návrhy na rozvoj a zlepšení činnosti organizace, obracet se s připomínkami

a stížnostmi, týkajícími se RC, k jeho orgánům a být o jejich vyřízení informován. 7. Být seznámen s výsledky hospodaření RC. 2

V. Povinnosti člena RC

 1. Dodržovat Stanovy RC a řídit se rozhodnutím orgánů RC.
 2. Podílet se svojí činností na plnění úkolů a cílů RC.
 3. Zaplatit členské příspěvky na činnost RC ve stanovené výši a termínu.
 4. Člen RC nese osobní zodpovědnost za své jednání v rámci činnosti RC a je povinen se

zodpovídat příslušným orgánům RC, jejich je členem. Případnou morální a finanční ztrátu pro RC je povinen v plné výši uhradit.

VI. Příčiny zániku členství v RC

 1. Vystoupení člena z RC na základě vlastní žádosti podané orgánům RC.
 2. Vyloučením člena pro hrubé porušení stanov RC.
 3. O vyloučení člena rozhoduje shromáždění členů, při porušení stanov WI i Rada WI – CZ.
 4. Zrušení RC.
 5. Úmrtím.

VII. Příspěvky na činnost RC

Každý člen je povinen přispívat na činnosti RC částkou stanovenou Shromážděním členů, popřípadě Radou RC.

VIII. Čestné členství v RC

1. Titul „Čestný člen RC“ se uděluje výjimečně jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o propagaci RC a významně se podíleli na jeho činnosti. 2. Titul „Čestný člen RC“uděluje na návrh Rady RC Shromáždění členů RC. K udělení titulu je zapotřebí souhlasu 2/3 většiny přítomných členů RC. 3. Čestný člen RC má právo se zúčastňovat činnosti RC a používat symbolů RC, nikoliv však ke komerčním účelům. Žádné jiné práva a povinnosti nemá. 4. Čestné členství může být pro hrubé znevážení dobrého jména RC odňato, a to Shromážděním členů RC. K odnětí čestného členství je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů RC.

IX. Organizace a řízení RC

1. RC vytváří tyto orgány: a. Shromáždění členů RC b. Rada RC c. Kontrolní a rozhodčí komise d. Odborné komise RC. 3 2. Způsob rozhodování orgánů RC: a. Orgány RC rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení orgánů RC se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost a souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, neurčují-li stanovy RC jinak. b. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech orgán RC předem neusnese na tajném hlasování. Každý člen má jeden hlas. c. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením jednání orgánu RC zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem, nevzbuzujícím pochybnost o projevené vůli; v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. d. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví dle potřeby orgán RC svým usnesením. 3. Hlasování v Radě RC, kontrolní a rozhodčí komise RC a odborné komisi Usnesení Rady RC a odborných komisí RC lze přijmout též hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto hlasováním projeví souhlas většiny členů orgánu RC. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.

X. Shromáždění členů RC

 1. Nejvyšším orgánem RC je Shromáždění členů RC (valná hromada).
 2. Shromáždění členů RC se schází podle potřeby, aby členové mohli projednat záležitosti,

patřící do jejich působnosti, nejméně však jednou ročně. 3. Shromáždění členů RC musí být svolána do 60ti dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů RC nebo kontrolní a rozhodčí komise. 4. Shromáždění členů RC svolává Rada RC. Svolání Shromáždění členů RC musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou 30 dní předem. Pozvánka musí obsahovat údaj o navrženém programu jednání a o době a místě konání Shromáždění členů RC. 5. Není-li Shromáždění členů RC schopno se usnášet, svolá Rada RC náhradní Shromáždění členů RC tak, aby se konalo do tří dnů ode dne, kdy se mělo konat Shromáždění členů RC původně svolané. Náhradní Shromáždění členů RC musí mít nezměněný program jednání a je schopno se usnášet bez ohledu na ustanovení bodu IX.2a výše. 6. Jednání Shromáždění členů RC řídí sheriff RC nebo jiný člen, pověřený Radou RC nebo Shromážděním členů RC. 7. Do působnosti Shromáždění členů RC patří: a. Měnit stanovy RC. b. Volit a odvolávat členy Rady RC, pokud není tato působnost těmito stanovami vyhrazena jinak. c. Volit a odvolávat přímou volbou Strážce pokladu. d. Volit a odvolávat členy Kontrolní a rozhodčí komise RC, popřípadě revizora RC. e. Schvalovat roční účetní uzávěrky a rozpočet RC. f. Rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty. g. Rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení či o jiné změně či o zrušení RC. Po jeho zrušení či zániku rozhodovat o vypořádání jeho majetku. 4 h. Rozhodovat o všech dalších záležitostech, týkajících se RC a jeho činnosti, pokud tak stanoví právní předpisy České republiky, stanovy RC, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradilo.

XI. Rada RC

1. Rada RC je výkonným a statutárním orgánem RC, který se skládá ze sheriffa corralu, strážce pokladu, člena Rady pro záležitosti jezdců, člena Rady pro záležitosti pořadatelů a tří členů bez určení funkce. 2. Rada RC koordinuje a řídí činnost RC a rozhoduje ve všech záležitostech RC, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Plní usnesení Shromáždění členů RC a odpovídá mu za svoji činnost. 3. Rada RC se schází podle potřeby. Musí se sejít do 30ti dnů od doporučení podnětu Kontrolní a rozhodčí komice (revizora RC), jestliže na její (jeho) výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 4. Jednání Rady RC řídí a organizuje sheriff RC. Sheriffa v době nepřítomnosti zastupují členové Rady RC v pořadí, stanoveném Radou RC. 5. Za Radu RC jedná navenek sheriff RC nebo jím či Radou RC pověřený člen RC. 6. Na svá jednání Rada RC zve zástupce Kontrolní a rozhodčí komise RC, příp. revizora RC (s hlasem poradním) a případně zástupce odborných komisí RC (s hlasem poradním) a předává těmto komisím podklady pro svá jednání. 7. Rada RC jmenuje a odvolává odborné komise a jejich členy. 8. Rada RC vypracovává a vydává Soutěžní řád RC a Pravidla rodea RC s tím, že o změnách informuje nejbližší Shromáždění členů RC. O případných změnách v průběhu roku bude Rada RC informovovat vhodnou formou členy RC co nejdříve. 9. Rada RC může v naléhavých případech rozhodovat v záležitostech, vyhrazených Shromáždění členů RC. Takovéto jednání je povinna nejbližšímu Shromáždění členů RC zdůvodnit a nechat schválit. Pokud takové rozhodnutí Shromáždění členů RC neschválí, pozbývá platnosti.

XII. Sheriff RC

Sheriff RC je oficiálním představitelem RC. Sheriffa RC volí Rada z členů Rady bez určení funkce na 4 roky.

XIII. Strážce pokladu RC

Strážce pokladu je hlavním ekonomem RC a má na starost veškerou hospodářskou a finanční oblast RC včetně takové smluvní oblasti, která má dopad na hospodaření RC. Je volen Shromážděním členů RC na 4 roky.

XIV. Člen Rady RC pro záležitosti jezdců

Člen Rady RC pro záležitosti jezdců zprostředkovává kontakt mezi Radou RC a jednotlivými jezdci. Je volen na Shromáždění členů RC přítomnými jezdci na 4 roky.

XV. Člen Rady pro záležitosti pořadatelů

Člen Rady RC pro záležitosti pořadatelů zprostředkovává kontakt mezi Radou RC a jednotlivými pořadateli. Do Rady RC je delegován pořadateli na jeden rok. 5

XVI. Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC)

1. Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC) je revizním orgánem nezávislým na Radě RC a sheriffovi RC. Je odpovědná pouze Shromáždění členů RC, které Kontrolní a rozhodčí komise RC volí na dva roky. 2. Členové Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC) nesmějí (nesmí) být členem rady RC s právem hlasovacím. Členové Kontrolní a rozhodčí komise RC volí ze svého středu předsedu, který zodpovídá za řádné plnění úkolů Kontrolní a rozhodčí komise RC. Členové Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor) mají (má) právo zúčastňovat se jednání Rady RC s hlasem poradním. 3. Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC) je oprávněna (oprávněn) a povinna (povinen) prověřovat a. finanční hospodaření a hospodárné využívání finančních prostředků RC, a to nejméně jednou za rok. b. dodržování obecně závazných právních předpisů, smluv, stanov a usnesení Shromáždění členů RC a Rady RC. 4. Kontrolní a rozhodčí komise RC je oprávněna (oprávněn) požadovat od orgánů a organizačních složek RC bezodkladné prodjenání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů RC a požadovat k nim příslušné vysvětlení. 5. Každý člen RC má právo obrátit se na Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizora RC) ve všech věcech, týkající se RC a jeho členů. Kontrolní a rozhodčí komise RC (revizor RC) je povinna (povinen) vše řádně prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích šetření.

XVII. Odborné komise RC

1. Odborná komise RC je výkonný orgán Rady RC, určený k řízení a provádění odborné činnosti, která je v souladu s posláním a cíli RC. Členy odborné komise RC jmenuje Rada RC. Odborná komise RC je odpovědná Radě RC. 2. Členové komise volí ze svého středu předsedu. Předseda odborné komise RC má právo zúčastňovat se jednání Rady RC s hlasem poradním. 3. Do pravomoci odborné komise RC patří a. navrhovat Radě RC předpisy a postupy pro řízení a vykonávání dané činnosti b. v rámci schválených usnesení a pravidel řídit, koordinovat a organizovat danou odbornou činnost c. vystupovat v rámci své odborné činnosti jménem RC v právních vztazích, není-li stanoveno jinak.

XIX. Zánik RC a vypořádání jeho majetku

O zániku RC rozhoduje Shromáždění členů RC, pokud předloží návrh na zánik alespoň 25% všech členů RC. O zániku RC rozhoduje 2/3tinová většina členů RC. V případě zániku musí být určena 6 likvidační komise, která rozhodne o způsobu likvidace majetku RC. Při likvidaci musí být vyrovnány veškeré závazky RC. V případě přebytku rozhodne likvidační komise, jak s ním bude naloženo.

XX. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy mohou být podle potřeby změněny podle platných právních předpisů nebo na návrh Rady RC, který schválí Shromáždění členů RC. RC má právo užívat vlastní znak, vlajku či jiné symboly, které si případně nechá zaregistrovat u příslušného úřadu. Všichni funkcionáři RC musí dosahovat věku nejméně 18 let.

XXI. Schvalovací doložka

Tyto stanovy byly projednány a schváleny Shromážděním členů RC dne 6. prosince 2014. K témuž datu vstoupily v platnost.

Kalendář akcí

<< Duben 2020>>
Po Út St Čt So Ne
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Všechny letošní akce:

  podrobnosti  Pořadatelské ranče


  Staň se fanouškem

  Naši partneři

  Mediální partneři

  TOPlist