Příručka jezdce pro rok 2020

RODEO CORRAL
WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ
PŘÍRUČKA PRO JEZDCE RODEA POŘÁDANÉHO
RODEO CORRALEM WI-CZ NA ROK 2020

UPOZORNĚNÍ PŘÍRUČKA JE POUZE NEÚPLNÉ ZNĚNÍ TĚCHTO ZÁVAZNÝCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ SCHVÁLENÝCH RADOU RC V SOULADU SPLATNÝMI ZÁKONY:
 PRAVIDLA RODEA RC WI-CZ
 SOUTĚŽNÍ ŘÁD RC WI-CZ
 PLNÉ ZNĚNÍ JE PRO ČLENY RC K DISPOZICI U SHERIFFA RC.

Členění obsahu vychází z úplného textu a proto v označení odstavců není posloupnost.

Preambule
Rodea organizovaná Rodeo Corralem WI-CZ, o. s. (dále jen RC) jsou soutěžemi všestrannosti jezdce.

I.
Pravidla rodea
Pravidla a ustanovení, jak jsou zde psána, schválila Rada RC a jsou v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění (dále jen OZT) a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon). Musí být všemi ranči, kluby, spolky i jednotlivci, kteří se rodeových soutěží zúčastní, dodržována. Tato ustanovení se nevztahují na orgány vykonávající dozor podle zvláštních předpisů.
II.
Pořádání rodea
1. Podle těchto Pravidel se pořádají rodea RC:
 Mistrovství ČR v rodeu
 Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách
 Rodeo speciál – dle dispozic Rady RC
 Pohár Dyka Krchova – junioři
 Cowpackův pohár – Steer Wrestling
Organizování rodea se vedle těchto Pravidel řídí Soutěžním řádem RC.
Při jejich porušení může být z disciplíny diskvalifikován, případně z rodea vyloučen.
Jezdec se nesmí jakýmkoliv způsobem ke koni (k sedlu) přivázat nebo jinak připevnit.
III.
Typy disciplín
Rodeo pořádané v rámci těchto Pravidel se skládá z rychlostních a dobytkářských disciplín. Skladbu disciplín pro daný ročník neurčuje Rada RC, ale určuje jí pořadatel. Pro letošní rok je skladba následující:
a) Rychlostní disciplíny:
 Barrel Race – Barelový dostih
 Pole Bending – Slalom kolem tyčí
b) Doplňkové disciplíny
 Hats – Klobouky
 Ribbon Race – Stuhový závod
Disciplíny Hats – Klobouky, Ribbon Race – Stuhový závod jsou disciplíny doplňkové a jejich samostatné uspořádání v (závodech) rodeích Mistrovství ČR a o Pohár WI-CZ není možné. Jsou určeny především jako dodatkové jízdy při rovnosti časů dvou a více jezdců či týmů v dobytkářských disciplínách. O jejich zařazení rozhoduje hlavní rozhodčí.
c) Dobytkářské disciplíny:
 Team Penning – oddělování dobytka
 Team Sorting – třídění dobytka
 Cattle Penning – zahánění
 Alley – ulička
 Calf Roping – lasování telete
 Ranch Roping – pracovní rančerské lasování
 Modifikace Steer Wrestling – stuha
 Cattle Branding – značkování telete
 Steer Wrestling – povalení dobytčete
 California Ranch Roping – pracovní rančerské lasování ve dvojici
 Trailer Loading – nakládání telete
 Ranch Sorting – třídění ve dvojici
 Speed Penning
Senioři
Dobytkářské disciplíny:
Cattle Penning, Steer Wrestling, Calf Roping, Ranch Roping, Team Penning, Cattle Branding, California ranch roping, Team sorting, Trailer loading, Ranch Sorting, Speed Penning
Rychlostní disciplíny:
Barrel Race, Pole Bending
Doplňkové disciplíny:
Hats, Ribbon Race
Junioři
Juniorem se rozumí jezdec do věku 18 let.
Rychlostní disciplíny můžou junioři jezdit od 6 let a dobytkářské disciplíny od 10 let.
Dobytkářské disciplíny:
Cattle Penning, Team Penning, Cattle Branding, Team Sorting, Trailer Loading, Ranch Sorting, Speed Penning
Rychlostní disciplíny:
Barrel Race, Pole Bending
IV.
Výstroj a výzbroj
1. Ve všech disciplínách je závazně předepsán řádný westernový oděv jak pro soutěžící, tak pro rozhodčí a personál s výjimkou klaunů. K němu patří: westernový klobouk, westernové jezdecké boty, košile nebo blůza s dlouhým rukávem. Vykasané nebo krátké rukávy nejsou přípustné. Při soutěžích juniorů musí mít bezpečnostní vestu či ochranu páteře a helmu.
2. Ve všech disciplínách je závazně předepsáno westernové sedlo s hruškou.
3. Další přípustná výstroj a výzbroj je stanovena soutěžním řádem.
4. Použití twisteru je zakázáno.
V.
Finanční částky a odměny na rok 2019
Startovné: Zahraniční jezdec a nečlen hradí za disciplínu: senior 450,– (150 Kč pro RC), junior 200,– (50 Kč pro RC)
Člen RC: Senior – 300,–Kč za disciplínu
Junior – 150,–Kč za disciplínu
Startovné v disciplíně Calf Roping 500,–Kč jednotné pro všechny jezdce
Zahraniční jezdec a nečlen: nemusí platit členský příspěvek, ale dosažené body se jim budou započítávat pouze v daném rodeu.
- Protest – 500,–Kč
- Ztráta klobouku – 500,–Kč, junioři – 50,–Kč
„Pouze klobouk, který spadne jezdci z hlavy a nebo je sundán jezdcem před protnutím startovní čáry.“
„Každý jezdec platí jednorázový poplatek 300 Kč za každé rodeo Rodeu Corralu za administrativní činnost.“
Finanční odměny jezdcům:
- Dotace Calf Roping 2000,–Kč na 1. místo
- AACH – 2 000,–Kč
- Dobytkářské disciplíny: 2 100,–Kč, 1 500,–Kč, 1 200,–Kč, 500,–Kč, 400,–Kč, 300,– Kč
Rychlostní disciplíny senior – vybrané startovné se rozdělí v poměru 40:20:10
Pohár Dyka Krchova – vybrané startovné se rozdělí v poměru 40:20:10
Ustanovení pro jezdce
Povinností jezdce je včasné přihlášení se na webu RC do uzávěrky daného rodea.
Startovné je jezdec povinen zaplatit ve stanovené výši na místě pořadateli. O eventuální účasti písemně nepřihlášených jezdců rozhoduje hlavní pořadatel.
Každý jezdec je sám zodpovědný za to, že se dostaví včas k prezentaci (pokud nestanoví pořadatel jinak vždy v 8,00 hod. v den rodea. Před a při rodeu nesmí konzumovat alkoholické nápoje včetně piva a další zakázané omamné či povzbuzující látky. Při požití alkoholického nápoje hrozí vyloučení z celého rodea bez návratu startovného!!!!!!!!
Každý jezdec soutěží výhradně na vlastní zodpovědnost – jak za svoji osobu, tak za koně, s kterým (s kterými) se rodea účastní. Je tedy na něm‚ aby se pojistil.
Po prezentaci oznámí jezdci hlavnímu rozhodčímu zvoleného zástupce jezdců pro dané rodeo, tento zástupce jezdců má právo a povinnost se písemně vyjádřit v zápisu z daného rodea.
Jeden jezdec smí soutěžit v jedné dobytkářské disciplíně s jedním koněm, týká se pouze teamových disciplín. U samostatných dobytkářských disciplín může jezdec soutěžit s 2-mi koňmi, které v té disciplíně ještě nezávodili (jeden kůň bodovaný, druhý nebodovaný). V rychlostní disciplíně v rámci Mistrovství ČR v rodeu může soutěžit s dvěma koňmi.
Body získané v jednotlivých disciplínách se započítávají do:
- All Around Champion (dále AACH) daného dne
- Mistrovství ČR v dobytkářských disciplínách
- O Pohár WI – CZ v rychlostních disciplínách (senioři)
- Cowpackův pohár – Steer Wrestling
- Juniorský pohár Dyka Krchova
V případě, že se jezdec během rodeového dne zúčastní rychlostní disciplíny s více koňmi, počítají se mu do soutěže o Pohár WI-CZ nebo u juniorů o Pohár Dyka Krchova body z jízdy s koněm, kterého uvedl při prezentaci jako bodovaného. Jeden kůň může mít jednoho jezdce v jedné disciplíně. Výjimkou je start 2 juniorů na jednom koni, současně již kůň nesmí startovat v seniorské kategorii.
Jezdec platí v každé disciplíně startovné tolikrát, s kolika koňmi se disciplíny účastní (max. 2 koně).
Jezdec je povinen při prezentaci oznámit:
1) své jméno a příjmení
2) jméno koně, s kterým se zúčastní disciplín, do kterých se přihlašuje
3) při prezentaci je rovněž povinností jezdců sestavit soutěžní dvojice a trojice pro týmové disciplíny, které pojede
Majitel koně, případně jezdec prohlásí při prezentaci písemně, že se stanovenými podmínkami souhlasí, a že na vyzvání umožní kontrolu stanovenou pořadatelem, pověřeným veterinárním lékařem, rozhodčím nebo orgánem státního dozoru, zejména kontrolu zdravotního stavu zvířat, výstroje koní a jezdců, požití alkoholických nápojů či zakázaných látek. Hlavní pořadatel bude jejich chování v tomto směru kontrolovat.
Startovní čísla musí být upevněna viditelně na obou stranách podsedlové deky koně.
Startovní číslo může být sundáno pouze při disciplíně Steer Wrestlig.
Závazná výstroj je povinná na slavnostním nástupu, při vlastních disciplínách, slavnostním vyhlášení výsledků a na případném závěrečném nástupu. Výjimkou je použití jezdecké přilby v disciplínách juniorů.
Pozor!!!
Jezdec má právo se zúčastnit slavnostního zahájení. Jezdec je povinen se zúčastnit vyhlášení výsledků jednotlivých disciplín, v případě neúčasti bude diskvalifikován.
Od výzvy ke startu má jezdec 30 vteřin na vjezd do arény, přičemž tento limit platí i pro vstup do vypouštěcího zařízení.
Zavádění koně do arény za jakékoliv cizí pomoci je zakázáno. Od okamžiku, kdy nos koně protne vstup do arény, se koně a jeho výstroje smí dotknout pouze jezdec na koni. Výjimkou je chytání volně pobíhajícího koně, z něhož jezdec spadl nebo sesedl.
Ztráta klobouku během rychlostní disciplíny se penalizuje stanovenou částkou, která je splatná ihned po skončení jízdy jezdce do rukou hlavního rozhodčího.
Jezdec může podat protest nejpozději před opuštěním arény při svém pokusu, přičemž nesmí zbytečně prodlužovat odchod z arény. Protesty podává jezdec zásadně hlavnímu rozhodčímu. Současně musí zaplatit poplatek ve stanovené výši. Při neuznaném protestu poplatek propadne ve prospěch RC. Při uznaném protestu se poplatek vrací jezdci.
Jestliže jezdec napomáhá nebo škodí jinému jezdci nesportovním chováním nebo poruší zásady slušnosti a fair play, může být diskvalifikován z dané jízdy, disciplíny, případně vyloučen z celého rodea.
Použití zakázané výstroje a výzbroje při rodeu se považuje za zvlášť hrubé porušení pravidel rodea.
VI.
Soutěžní třídy
Junior je jezdec do 18ti let.
Jezdec mladší 18ti let smí startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Rychlostní disciplíny od 6 let věku a dobytkářské disciplíny až od 10 let věku. V případě, že jezdec dosáhne 18ti let v průběhu sezony může sezónu dokončit jako junior.
Ženám se nedoporučuje účast v těch dobytkářských disciplinách, které jsou obecně pro ženy fyzicky namáhavé či nebezpečné. Všichni, kteří se řádně přihlásili či kvalifikovali, jezdí za stejných podmínek.
VII.
Bodování
Body se přiděluji za každou disciplinu jezdcům podle umístění, takto:
1. místo – 6 bodů
2. místo – 5 bodů
3. místo – 4 body
4. místo – 3 body
5. místo – 2 body
6. místo – 1 bod
1. V případě týmových soutěží se body za příslušné umístění přidělují všem, příslušníkům týmu s výjimkou tzv. nebodujících. V případě diskvalifikace se body nepřidělují.
2. Pro určení AACH daného rodea, Mistra ČR, vítěze Poháru WI-CZ, vítěze Poháru Dyka Krchova a Cowpackův pohár – ve Steer Wrestlingu se jezdcům body z jednotlivých disciplín sčítají.
3. Při rovnosti celkového součtu bodů je rozhodující vyšší počet prvních míst.
4. Po ukončení daného rodea jsou body překalkulovány a přičteny.
5. Pravidla pro účast na Rodeu speciál určuje Rada RC.

Soutěžní řád
Čl. 1
Účel a cíle Řádu.
Řád je závazný pro účastníky rodea a to nejen během soutěže samotné, ale i v průběhu přípravy a veřejné vystoupení zvířat RC.
Čl. 2
Druh zvířat, která se veřejného vystoupení účastní a omezení pro zvířata ve vztahu k prováděné činnosti.
(1) Veřejného vystoupení nebo svodu zvířat se podle tohoto Řádu mohou zúčastnit – zdraví koně v dobré kondici poprvé po dovršení věku 36 měsíců
(2) Činnosti při veřejném vystoupení RC se nesmí účastnit
- kůň mladší 36 měsíců
- kůň, kletý je nemocný nebo podezřelý z onemocnění, které by ovlivnilo jeho výkon nebo mu působilo bolest
- kůň, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění
- kůň, který má poruchu zraku na obou očích (takto postižený kůň se může účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem)
- kůň, který nebyl na jízdu připravován a jehož kondice neodpovídá předpokládané zátěži
- kůň, který byl podroben neurektomii (přetětí nervu) na končetině nebo jinému chirurgickému zákroku, jehož následkem je snížena citlivost a dále koně nebo skot, na kterých byl proveden zákrok uvedený v § 4 zákona OZ zejména koně s kupírovanýma ušima a ocasem
- klisna v poslední třetině březosti nebo klisna se sajícím hříbětem
- kůň s neošetřenými a poškozenými kopyty nebo kůň okovaný nedovoleným způsobem, zejména s využitím ozubů tvaru písmene ‘H“
- zvíře s výstrojí nepovolenou tímto Řádem nebo kůň s jezdcem, který je vybaven v rozporu s tímto Řádem
- zvířata přepravená na veřejné vystoupení nebo svod RC nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem
Čl. 3
Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty.
Zvířatům, která se veřejného vystoupení nebo svodu zvířat, musí být zajištěna péče o jejich pohodu, zejména ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy a dostatečné napájení a krmení. Zvířata musí být navykána na typické zvuky případně na osvětlení kolbiště nebo haly. Zvířata předváděná na veřejném vystoupení nebo svodu musí být čistá a mít ošetřená kopyta.
Čl. 4
Vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty.
Zvířata mohou být předváděna až po absolvování přiměřeného výcviku a navyknutí na podmínky veřejného vystoupení v kolbišti (aréně). Jezdec odpovídá za to, že jím použitá výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození zdraví zvířete.
Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení zvířete. Jezdec nebo rozhodčí je povinen neodkladně ukončil činnost se zvířetem. Stejnou povinnost má hlavní pořadatel.
Čl. 5
Řádem povolené uzdění:
- Hackamore je uzdění z pružné surové nebo zpracované kůže nebo provazový bosal spletený do copánku, který je na obvodu líce koně průměru 1,5 – 1.9cm silný. Přitom se musí vejít mezi nos koně a bosal dva prsty, přitlačíme-li bosal kupředu.Použití kovu případně použití jiných neohebných materiálů, ani obalených jakýmkoliv materiálem není přípustné.
- Hackamore mechanické – nánosník je pošit kůži, podbradní řemínek (řetízek) nesmí být utažen k čelisti koně (minimální vůle je 3 cm) a musí být minimálně 1.5 cm široký.
- Stihlové – hladké udidlo s děleným udítkem a kroužky, polokroužky nebo D-kroužky, přičemž průměr kroužků nesmí být menší než 5cm a větší než 10 cm, Uvnitř kruhu nesmí být uzda, nebo připojení k ohlávce, které by posilovaly tah, ústní část by měla být kulatá z hladkého nekrytého kovu, nesmí mít ostré hrany, výčnělky nebo hroty. Může být vykládaná, ale musí zůstat hladká nebo musí být krytá latexem 2,5 cm od koutku huby, měřeno od vnitřní strany kroužku, průměr udítka od 8 mm do 20 mm, přičemž průměr udítka se k jeho středu zužuje. Podbradní řemínek (z kůže nebo nylonu) nesmí být utažen. (2 prsty mezi řemínek a bradu koně). Otěž musí být upevněna nad podbradním řemínkem.
- Pákové udidlo má pevnou nebo dělenou ústní část a slouží k posílení tahu. Část vkládaná do huby koně, musí být kulatého, oválného nebo vejčitého tvaru, z hladkého a nekrytého kovu o průměru udítka od 8 mm do 20 mm, nesmí mít ostré hrany, výčnělky nebo hroty. Rameno páky nesmí být delší než 10 cm pod udítkem (tj. částí udidla vkládané do huby koně). Má-li páka posuvné udítko, rameno páky od udítka nesmí být delší než 10 cm při nejhořejší pozici. Při použití tohoto udidla je vyžadováno i použití podbradního řetízku s minimální šířkou 1,5 cm položeného naplocho na čelist koně, který nesmí být utažen (minimální vůle 3 cm, resp. na vsunutí 2 prstů mezi řetízek a bradu koně)
- Nedělené nebo dělené otěže z kůže nebo pleteného materiálu, případně romal jako pomůcka z pleteného materiálu prodlužující otěže, používaná k vedení koně. Romal se nesmí používat k pobízení před podbřišníkem nebo k jakýmkoliv signálům nebo pokynům koni.
Čl. 6
Řádem povolená výstroj, výzbroj a přídavné pomůcky.
- westernové sedlo s hruškou.
- chapsy kožené
- rukavice
- bandáže, zvony a jiné chrániče nohou koní
Čl. 7
Ostruhy westernové, ostruhy s kolečky.
- použité ostruhy musí být takové, aby se zabránilo zranění koně
- kolečko se zaoblenou hranou s otáčením okolo své osy na ramínku směřující dozadu a dolů
- na kolečku muže být na boku vyznačena hvězdice
- její výstupky však nesmí být ostré a přesahující obvod kolečka ostruhy
!!! Ostruhy může použít pouze zkušený jezdec!!!
Pro rychlostní disciplíny
Jezdecký bičík má přesně stanovené rozměry a je posuzován způsob použití trestající nadměrné, zbytečné a nevhodné použití. Pokud je k pobízení koně v soutěži použito bičíku, musejí být dodrženy tyto jeho rozměry:
- maximální celková délka 760 mm
- minimální průměr 8 mm
- maximální délka plácačky 10 mm
- šířka plácačky min. 22 mm max. 40 mm přičemž plácačka nesmí obsahovat žádné zpevnění a musí být dodrženy následující zásady použití bičíku
Povolené použití bičíku zahrnuje:
- ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito
- použití bičíku ve směru pohybu a v rytmu akce koně
- ruka ani bičík se nezvedají nad úroveň ramen
- údery bičíkem za podbřišník
- omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum
- použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v předepsaném směru
Čl. 8
Řádem zakázaná výstroj a výzbroj
- ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov. lanko, tvrdý plast apod.) nebo vše z drátu a uvedeného materiálu (není rozhodující, jak silnou vrstvou a jakým způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen)
- podbradní řemínek (řetízek) užší než 1,5 cm, u páky užší než 1,5 cm a 5 ostrými hranami
- hadicová, gumová otěž
- ostré hrany udidla, dvojité uzdění, korekční udidlo – twister
- průvlečná otěž
- bosal z koňských žíní
- ostruhy nebo jiné pomůcky využívající elektrický impuls
- třmeny s ostrými hroty
- ostruhy, které mohou koně zranit, zejména ostruhy bez koleček ostruhy s hvězdicemi ostrými nebo výběžky
- ostruhy s kolečky menšími než 3 cm v průměru a slabšími na obvodě než 3 mm
- bič
- obřišník
- lonže
- provazy nebo jiné pomůcky k podvázání břicha zvířete v jiné než sedlové krajině
- pobídka ostruhami nebo otěžemi před podbřišníkem
- pobízení koně náhodně zvolenými předměty (klacky, hole apod.), které nejsou součástí schválené výstroje, je zakázáno a považuje se za týrání zvířete
Čl. 9
Zvířata se musí pohybovat v pořadatelem určených prostorách a nesmí vcházet do prostor pro diváky. Před vystoupením se zvířata soustředí na místě určeném pořadatelem.
Čl. 10
Přeprava zvířat na veřejná vystoupení
(1) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
(2) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.
(3) Pokud jsou zvířata v přepravním prostředku uvázána, má být provaz nebo jiný vazný prostředek dostatečně pevný, aby se během přepravy nepřetrhl a dostatečně dlouhý, aby v případě potřeby umožňoval zvířatům přijímání krmiva a vody. Uvázání musí být provedeno tak, aby nedošlo ke škrcení nebo poranění.
Uvázání řetězem se neprovádí. Pokud se nejedná o necvičená hříbata, koně mají mít nasazenu ohlávku.
(4) Při vzdálenosti do místa začátku svého působení, přesahující dobu k jejímu zdolání na koni v chodu klus 5 hodin, je třeba, aby se jezdec dostavil do stanoveného místa minimálně 2 hodiny předem a umožnil po tuto dobu koni odpočinek v klidu nebo při provádění. Stejná zásada platí i pokud je použit přepravní prostředek a přeprava zvířat v silničním nebo železničním přepravním prostředku trvá 5 hodin. Dobu odpočinku je třeba přiměřeně volit i při kratších intervalech cesty nebo přepravy. Nejdelší doba pro vnitrostátní přepravy bez přestávky nesmí přesáhnout 8 hodin, počínaje dobou umístění zvířete na dopravní prostředek. V tomto intervalu má být poskytnuta minimálně 1 hodinová přestávka na napojení a odpočinek koně
(5) Při mezinárodní přepravě zvířat je třeba volit trasu přepravy tak, aby trvala co nejkratší dobu, případně je nezbytné dodržet povinně stanovené zastávky maximálně po 8 hodinách.
(6) Po ukončení vystoupení nebo jiného zátěžového využití se doporučuje (2 – 8 hodin v souvislosti absolvovanou zátěží) ponechat zvířata uklidnit a odpočinout a pak zahájit přepravu.
(7) Při nakládání, vykládání, přemisťování a usměrňování zvířat mohou být používány jen pomůcky určené k tomuto účelu a způsobem, aby zvířeti nepůsobily zbytečnou bolest a utrpení. je zakázáno zvíře bít, kopat nebo vykonávat tlak na jeho zvlášť citlivá místa, včetně očí a pohlavních orgánů, drtit, kroutit nebo lámat zvířeti ocas stejně jako zvedat zvířata tahem za ušní boltce, končetiny apod. Zvířata se doporučuje na manipulaci při nakládce, přepravě a vykládce postupně navykat.
(8) Hned, nejpozději však do 1 hodiny po příjezdu, jsou všechna zvířata umístěna do pořadatelem vymezených ustájovacích prostor nebo výběhů.
Čl. 11
Není dovoleno přepravovat
(1) Vysoko březí klisny.
(2) Dospělé hřebce a klisny v jedné skupině.
(3) Přepravce zajistí, aby před každou přepravou na veřejné vystoupení nebo svod zvířat RC byl přepravní prostředek čistý a vydezinfikovaný
Čl. 12
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu
(1) První pomoc a veterinární péče poskytuje zvířatům chovatel, pořadatel zajistí veterinární pohotovost s tím, že v případě potřeby bude k dispozici okamžitě veterinární lékař. U akcí s větším počtu zvířat bude zajištěna trvalá přítomnost veterinárního lékaře.
(2) Chovatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání, na určené místo pracovníkem provádějícím dozor.
Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři orgánů veterinární správy, kteří se chovateli prokáže služebním průkazem.
Čl. 13
Důvody k zastavení veřejného vystoupení
Hlavní pořadatel je oprávněn a povinen:
- kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání
- vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zajištění závad je povinen zjednat nápravu
- stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z veřejného vystoupení
- nepovolit účast zvířatům uvedeným Čl. 2 a zamezit nevhodnému chování osob předvádějících zvířata nebo manipulujících se zvířaty
Za takové chování se považuje zejména:
- nadměrné pobízení unaveného zvířete
- použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping
- nedostatečné ovládání zvířete, např. u koně trhání udidly nebo jiné hrubé zacházení
- pokračování v činnosti s prokazatelně zchromlým zvířetem,
- bití zvířat včetně nadměrné používání biče nebo jiného předmětu, který bič nahrazuje
- zakázané použití ostruh působící klinicky zjevné změny
- barování (nedovolený způsob výcviku a tréninku koně)
- použití nedovolených nebo poškozených pomůcek a výstroje zvířete, které mohou působit zvířeti utrpení (viz, pro disciplínu zakázané pomůcky a výstroj, pomůcky využívající elektrický proud, apod.)
- z důvodů ochrany zvířat ukončit veřejné vystoupení v případě nevhodných klimatických podmínek nebo nevhodného chování jak účastníků, tak diváků
Po soutěži provádí hlavní pořadatel a rozhodčí kontrolu, zda nedošlo k poranění koní a to zejména použitím ostruh. Při výskytu klinicky zjevného poranění, způsobeného použitím nedovolených pomůcek nebo chováním jezdce, odporujícího zákonu na ochranu zvířat proti týrání nebo těmto pravidlům, je jezdec diskvalifikován; to nevylučuje jeho postih podle zvláštních předpisů.
Porušení Řádu účastníkem oznámí hlavní pořadatel orgánům dozoru nad ochranou zvířat místně příslušné krajské veterinární správy.
13.3.2019 Rada RC

Kalendář akcí

<< Květen 2020>>
Po Út St Čt So Ne
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Všechny letošní akce:

  podrobnosti  Pořadatelské ranče


  Staň se fanouškem

  Naši partneři

  Mediální partneři

  TOPlist